Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των δομών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά το 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για ένα ακόμη διδακτικό έτος, εφόσον το επιθυμούν

Έγγραφο 74801/Θ2/17-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 135, του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 160 και της παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε η αρ. 73157/Θ2/15-6-2022 (Β’ 3014) ΥΑ, σύμφωνα με την οποία τα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2023-2024.

Συνακόλουθα, οι διαδικασίες που συνδέονται άμεσα με την επιλογή, τοποθέτηση και θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών (άρθρα 117-119), την εισαγωγή μαθητών/τριών με εξετάσεις και με τις ειδικές κατηγορίες (εδαφ. ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 και των παρ. 2 έως και 7 του άρθρου 123), τη διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και υπηρέτησης με θητεία των εκπαιδευτικών (παρ. 1 έως και 16, της περ. α΄ της παρ. 17 του άρθρου 127) θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024.

Η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στην απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων, τη μετάθεση-τοποθέτηση και την αξιολόγηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών (άρθρα 120 έως και 121, 130), καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων (άρθρο 131) αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Από την ως άνω υπουργική απόφαση προκύπτει ότι για το σχολικό έτος 2022-2023 οι μαθητές/τριες θα εισαχθούν στα εκκλησιαστικά σχολεία άνευ εξετάσεων.

Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 διατηρούν την οργανική τους θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία αυτή έχει μεταφερθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να υπηρετούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, εφόσον το επιθυμούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 161 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στο εκκλησιαστικό σχολείο, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι υπηρετούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 στο εκκλησιαστικό σχολείο, στο οποίο και υποχρεούνται να παρέχουν θερινή υπηρεσία.

Τέλος, οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., με την επιφύλαξη του άρθρου 161 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μας μονάδων, παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν δεκτές τις αναλήψεις υπηρεσίας των ανωτέρω Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της σε αυτές με e-mail. Για τους ίδιους λόγους παρακαλούνται και για τη διασφάλιση παροχής θερινής υπηρεσίας στο εκκλησιαστικό σχολείο της περιοχής ευθύνης τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο