Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Η επανατοποθέτηση ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής - πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα - τοποθέτησης τους στη σχολική μονάδα


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 93606/Ε2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά έγγραφα: Τα Φ8/83906/Δ4/26-5-2015, 88535/Ε2/4-6-2015 και 90466/Ε2/8-6-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ

Α. Η επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιστρέφουν στις οργανικές θέσεις των ΕΠΑΛ που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής – πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα – τοποθέτησης τους στη εν λόγω σχολική μονάδα.
Η επανατοποθέτηση των ως άνω εκπαιδευτικών θα γίνει με ανακοίνωση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Β. Για τους εκπαιδευτικούς που κατείχαν οργανικές θέσεις στις κατηργημένες ΕΠΑΣ ακολουθούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α), λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. 145101/Δ2/12-9-2014 έγγραφο καθώς και το Φ8/83906/Δ4/26-5-2015.
Η τοποθέτηση των ως άνω εκπαιδευτικών θα γίνει με Διαπιστωτική Πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Γ. Για τους εκπαιδευτικούς που, πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ακολουθείται η διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ΠΔ 50/1996 όπως ισχύει, δηλαδή, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης και να συγκριθούν μεταξύ τους βάσει μορίων.
Επομένως, για τις ως άνω τοποθετήσεις αρμόδιο όργανο είναι το ΠΥΣΔΕ και κυρώνονται με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δ. Προφανώς, όσα αναφέρονται στα σημεία Α΄, Β΄ & Γ΄ εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς που, πριν την επαναφορά τους, είχαν μεταταχθεί και υπηρετούσαν είτε ως εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες είτε σε διοικητικές θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.
Για την παραμονή των υπηρετούντων σε διοικητικές θέσεις έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί Απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), στην οποία θα αναφέρεται ότι για το διάστημα της ανάθεσης καθηκόντων οι εκπαιδευτικοί αυτοί ακολουθούν ωράριο διοικητικού υπαλλήλου και θα έχουν δικαίωμα χρήσης του υπολοίπου της κανονικής τους άδειας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares