Διευκρινίσεις περί μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Έγγραφο 10292/13-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/24529/0022 (ΦΕΚ 928/Β-14-4-2014) Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αποτελούν τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους.

Στην περίπτωση των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων του ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, οι ανωτέρω τίτλοι δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη εφόσον δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής («Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών υποδομών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» έχει προωθηθεί σχετικό ερώτημα στο ΓΛΚ και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι την οριστική απάντηση του οποίου δεν θα υπολογίζονται από τους καταχωριστές στη μισθοδοσία των αναπληρωτών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 20/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]