Διευκρινίσεις ως προς την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ για το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 138947/Γ7/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της Υ.Α. 131642/Γ7/19-08-2014 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε Ε.Κ.Φ.Ε. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 92985/Γ7/ 10-8-2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, είτε πλεονάζουν είτε δεν καλύπτουν το ωράριο τους σε σχολική μονάδα, κατά περίπτωση,

β) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 92995/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΛΑΓ, θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, είτε πλεονάζουν, είτε δεν καλύπτουν το ωράριο τους σε σχολική μονάδα, κατά περίπτωση.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο