Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στη διαδικασία των μεταθέσεων 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 198312/Ε2/19-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΠ64653ΠΣ-ΑΚ4) του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετούν για δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 ΥΑ (Β΄ 3941) και με τη νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία από Α΄ έως Θ΄ θα λάβουν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) με βάση τη μοριοδότηση που ίσχυε πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες που ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και με την νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία από Ι΄ έως ΙΓ΄, θα λάβουν τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την περσινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2017-2018 και με τη φετινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παράδειγμα 1ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που ανήκε στην κατηγορία Θ΄ με την περσινή μοριοδότηση, αλλά με τη φετινή μοριοδότηση ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία από Α΄ έως Η΄ θα λάβει 36 ΜΣΔ (Δηλαδή 36 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 18 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Παράδειγμα 2ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ ενώ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που με την νέα μοριοδότηση ανήκει σε κατηγορία ΙΑ΄ θα λάβει 40 ΜΣΔ (Δηλαδή 40 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 22 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Β) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται για τον διπλασιασμό οι ΜΣΔ και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ : Οι με αριθμ. 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) και 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2018-2019

Share and Enjoy !
Shares