Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021

Σύμφωνα με το αριθμ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για το (τρέχον) σχολικό έτος 2020-2021, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021.

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
    Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Στο πεδίο του εγγράφου «Κείμενο» ο/η εκπαιδευτικός αναγράφει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με το 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.» και κατόπιν συμπληρώνει ως αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ». Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά εντός των παραπάνω προθεσμιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr, επιβεβαιώνοντας τηλεφωνικά στο 2385054574 την παραλαβή και την πρωτοκόλληση της.
  2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία είναι δυνατή η μετάβαση του/της εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας για την υποβολής της αίτησης παραίτησης αυτοπροσώπως, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο αίτησης.

Το υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης

Με εκτίμηση,

ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο