Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών Απαραίτητη η παρακολούθηση σχετικού προγράμματος που διοργανώνουν ορισμένα ΑΕΙ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) του Υπουργείου Παιδείας

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Η υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562), όπως τροποποιήθηκε, με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Απόφασής μας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης…» (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 1986/9-6-2017).

Β. Η υπ’ αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 (ΑΔΑ:9ΠΛΚ4653ΠΣ-ΞΛΙ) υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)»(ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018).

Γ.Η υπ’ αριθ. 23542/Ν1/12-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ454653ΠΣ-Θ5Ζ) υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα « Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)»(ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018).

Δ. Η υπ’ αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ304653ΠΣ-389) υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα « Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ)»(ΦΕΚ Β’ 595/22-02-2018).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης του «Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΔΠΘ από τους εμπίπτοντες στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6117/Ν1/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ανωτέρω να κατέχουν προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την ΥΑ 6117/Α5/13-1-2017 με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών», όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της.

Share and Enjoy !
Shares