Διευκρινίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού στο Δημόσιο για την αξιολογική περίοδο του 2017 Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ενεργειών


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933/1-6-2018 (ΑΔΑ: ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 ξεκινάει η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον αξιολογούμενο (υπάλληλο ή προϊστάμενο οργανικής μονάδας) και λήγει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο στον Α’ αξιολογητή. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους αρχίζει η καταχώριση στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ και κατόπιν διαδοχικά από τον Αξιολογητή Β’. Συγκεκριμένα, από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 οι Αξιολογητές Α΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως πρώτοι ιεραρχικά προϊστάμενοι. Από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018, οι Αξιολογητές Β΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως δεύτεροι ιεραρχικά προϊστάμενοι.

…….. ενδέχεται για ορισμένο αριθμό υπαλλήλων να μην έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση καλούνται εντός των κατά τα ανωτέρω τασσόμενων προθεσμιών, και συγκεκριμένα από 4 Ιουνίου 2018 έως 14 Ιουνίου 2018 οι αξιολογούμενοι, από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 οι Αξιολογητές Α’ και από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018, οι Αξιολογητές Β’ όπως προβούν στις κατά νόμο υποχρεώσεις τους συμπληρώνοντας την έκθεση αξιολόγησης (υπαλλήλου – προϊσταμένου οργανικής μονάδας) σε έντυπη μορφή.

Τέλος, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση αναρτάται επικαιροποιημένο υλικό στα πεδία Θεσμικό πλαίσιο, Συχνές Ερωτήσεις και Οδηγίες Χρήσης.

Διαβάστε τα παρακάτω σχετικά

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ:6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ)

ΥΑ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018)

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ)

ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ)
Share and Enjoy !
Shares