Διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ4/88489/Δ4/30-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με το οποίο καθορίζεται η αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων των ΕΠΑΛ ως Θεωρητικά, Εργαστηριακά, Σχεδιαστικά ή Μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) ορίζεται στα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και βάσει αυτών γίνεται και η καταχώριση των μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Κατά συνέπεια, κάθε μάθημα αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 40/2018 ανάλογα με τον οριζόμενο στα ΩΠΣ χαρακτηρισμό του και όχι όπως, ενδεχομένως, συνάγεται από τον τίτλο του.
 2. Το μάθημα «Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό και με Η/Υ» της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, το οποίο σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1426/Β/26-04-2017) χαρακτηρίζεται ως Σ/Ε και θα προσφέρεται μόνο για το σχ. έτος 2017-2018 (Μεταβατικό Πρόγραμμα), στο πληροφοριακό σύστημα myschool έχει καταχωρισθεί ως σχεδιαστικό. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 40/2018 (άρθρο 2, παρ. 6) περιλαμβάνεται μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων. Όσον αφορά στον τρόπο εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος κατά τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 42/2017 (Α΄ 68), το οποίο ορίζει ότι:
  «……οι μαθητές σχεδιάζουν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, είτε στη κόλλα σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, είτε της κόλλας σχεδίασης, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
  α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),
  β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),
  γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),
  δ. βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες),
  Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.».
 3. Η αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ (άρθρο 26 του ΠΔ 40/2018) στο μάθημα «Αγωγή Υγείας» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 Παράγραφος ΙΙ «Μη εξεταζόμενα μαθήματα», περίπτωση 4 «Αγωγή Υγείας (μάθημα Επιλογής) του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με την παράδοση γραπτής εργασίας
 4. Στο 1ο εδάφιο της 1ης παραγράφου του άρθρου 13 «Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων» του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) αναφέρεται ότι:
  «1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.»
  Ειδικότερα, για τους μαθητές που παραπέμπονται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά στις αντίστοιχες ειδικές εξεταστικές περιόδους (παρ. 9α-9ε του άρθρου 16 του ΠΔ 40/2018), η εξεταστέα ύλη των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις.»
 5. Στην περίπτωση 2 της παραγράφου ΙΙΙ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ» του άρθρου 15 «Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις» υπό τον όρο «τελική γραπτή εξέταση» εννοείται η τελική εξέταση, καθώς, κατά τις προαγωγικές και κατά τις απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις, τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων θεωρούνται ως μη εξεταζόμενα μαθήματα, όπως ορίζουν τα άρθρα 2 και 38 του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76).
 6. Μετά από συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα myschool, σας γνωρίζουμε ότι για τους μαθητές παρελθόντων ετών (σχ. έτη 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 και παλαιότερα), οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να προχωρούν αποκλειστικά σε χειρόγραφη έκδοση αποτελεσμάτων.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο