Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο από το 2020-2021 Όλοι οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα των Αγγλικών και στις τρείς τάξεις του Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 105226/Δ2/12-8-2020 (ΦΕΚ 3523/Β/25-8-2020, ΑΔΑ: 6ΜΨΙ46ΜΤΛΗ-8ΨΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Διδασκαλία β’ ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

  1. Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

α). Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη β΄ ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).

β). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος στη μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο τμήμα β΄ ξένης γλώσσας που δημιουργείται στο σχολείο.
Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα β΄ ξένης γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο παρακολουθούν το μάθημα και ο βαθμός τους στη β΄ ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.
Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους στη β΄ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι τρείς (03) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

δ). Οι μαθητές που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο την Ιταλική ως β΄ ξένη γλώσσα επιλέγουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ως β΄ ξένη γλώσσα μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Για τους μαθητές αυτούς ισχύει η περ. γ του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

  1. Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

α). Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου (Γαλλικά ή Γερμανικά).

β). Οι μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 διδάχτηκαν στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου την Αγγλική γλώσσα, στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη β΄ ξένη γλώσσα που είχαν διδαχτεί στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).

γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος στη μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο τμήμα της ξένης γλώσσας που δημιουργείται στο σχολείο.
Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα ξένης γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο ή στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου παρακολουθούν το μάθημα και ο βαθμός τους στη β΄ ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.
Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους στη β΄ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση, το αργότερο μέχρι τρείς (03) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

  1. ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στη β’ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα β’ ξένης γλώσσας καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της περ. 1β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν όταν το σχολείο λειτουργεί με ένα τμήμα. Όταν το σχολείο λειτουργεί με περισσότερα τμήματα, τα τμήματα αυτά συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) κοινή απόφαση και δημιουργείται τμήμα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα με αλφαβητική σειρά και να δημιουργούνται τμήματα τάξης με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια β΄ ξένη γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.

Άρθρο 2 – Διδασκαλία του μαθήματος «Αγγλικά» στο Γενικό Λύκειο

  1. Όλοι οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα των Αγγλικών και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares