Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 116886/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015, ΑΔΑ: ΒΧΦΩ465ΦΘ3-863) του Υπουργείου Παιδείας

1) Το διδακτικό/ μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική του Γυμνασίου διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική.

2) Για τη διδασκαλία των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων − κλάδων ισχύουν τα εξής:
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών.
Την πρώτη ώρα διδασκαλίας των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων − κλάδων στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας:

  • η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και
  • η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων − κλάδων στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας:

  • η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας και
  • η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής.

ii) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε ολόκληρο το τμήμα διδάσκεται την Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και την Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΣΣ : Η ανωτέρω ΥΑ αντικαθιστά την ΥΑ 104013/Γ2/12-9-2011 (ΑΔΑ: 4Α879-ΙΗΖ) με θέμα «Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία στο Γυμνάσιο», έτσι ώστε να υπάρξει προσαρμογή στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου (ΥΑ 115475/Γ2/21-8-2013, ΦΕΚ 2121/Β/28-8-2013)

Share and Enjoy !
Shares