Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ6/154614/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-9-2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 40/28-7-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 402/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως ακολούθως:

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-10-2015

Η ΥΑ Φ6/153685/Δ4/30-9-2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2149/Β/7-10-2015 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω1ΓΞ4653ΠΣ-ΛΩΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο