Διάθεση εκπαιδευτικών σε διοκητικές υπηρεσίες αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4590/17-9-2015 (ΑΔΑ:7ΞΑΧ465ΦΘ3-ΩΓΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέτουμε στα γραφεία των παρακάτω υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για κάλυψη διοικητικών αναγκών, τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015­2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares