Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχολικές μονάδες Μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 161901/Ε1/14-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέσουν, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τους ή τις Διευθύνσεις τους αντίστοιχα, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της έδρας του γραφείου που υπηρετούν, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια των εκπαιδευτικών. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που θα διατεθούν κατά τα ανωτέρω:

α) Εάν διατεθούν εξολοκλήρου, θα προσφέρουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο και θα λάβουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην απόσπασή τους, δηλαδή στη Διεύθυνση ή στην Περιφέρεια σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εκτός κι αν αυτές υπολείπονται της σχολικής μονάδας στην οποία θα διατεθούν, οπότε και θα λαμβάνουν τις μονάδες της σχολικής μονάδας διάθεσης. Επιπλέον, εάν η διάθεσή τους γίνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα ακολουθήσουν το καθεστώς αδειών των εκπαιδευτικών για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών εργασίας άλλως θα επιστρέψουν στη θέση απόσπασης.

β) Εάν διατεθούν μερικώς, θα γίνει αναλογικός υπολογισμός στις μονάδες μετάθεσής τους για δυσμενείς συνθήκες με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών και θα λάβουν για τις ημέρες που θα διατίθενται στη σχολική μονάδα τις μονάδες μετάθεσης όπως στην ανωτέρω περίπτωση α. Στην περίπτωση αυτή ως προς τις δικαιούμενες άδειες θα ισχύσει το καθεστώς αδειών των διοικητικών υπαλλήλων.

2. Καλούνται επίσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι επιθυμούν να διατεθούν έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε σχολικές μονάδες του Νομού όπου εδρεύει ο φορέας απόσπασης στον οποίο υπηρετούν, όπως υποβάλουν αίτηση στο φορέα απόσπασής τους από 14-10-2015 έως και 19-10-2015. Οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβαστούν, από τις υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποβολής, στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Γ’ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη με την άποψη του υπηρεσίας ή του φορέα απόσπασης. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, με δεδομένο ότι η διάθεσή τους θα είναι ολική, θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1α.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares