Διαθέσεις – υπερωριακή απασχόληση αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΓΚΤ4653ΠΣ-7ΞΧ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 67ΝΩ4653ΠΣ-Μ7Τ – Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΑΦΩ4653ΠΣ-Η5Β – Τοποθέτηση και μερική διάθεση αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού.