Διαθέσεις – τροποποιήσεις και ανακλήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 69ΙΜ4653ΠΣ-8ΒΠ – Διάθεση εκπαιδευτικών TE για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΚ6Α4653ΠΣ-Ω17 – 2η Τροποποίηση της αριθμ.4472/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΧΥΟ4653ΠΣ-7ΡΩ – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 που περιήλθε κατόπιν απόσπασής της στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΗΣ04653ΠΣ-ΥΔΑ – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ψ1Χ44653ΠΣ-5ΛΩ – 2η Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: 6ΖΣΙ4653ΠΣ-ΗΚ2 – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ15 για κάλυψη του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΠΩΓ4653ΠΣ-ΘΘΔ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 σε προκύψαντα λειτουργικά κενά, για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω6ΣΚ4653ΠΣ-6Θ0 – Τροποποίηση της αριθμ.4434/20-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΟΩΞ4653ΠΣ-Β6Ν – Τροποποίηση της αριθμ.4436/20-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 9ΟΣΛ4653ΠΣ-ΒΛΠ – Διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΒΧ44653ΠΣ-ΟΒΝ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΨΔΚΦ4653ΠΣ-Φ7Ω – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο