Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΛΜ94653ΠΣ-Σ84 – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω4Υ54653ΠΣ-Γ4Λ – 3η Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω2444653ΠΣ-Ω3Φ – Μείωση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών στη σχολική μονάδα οργανικής του τοποθέτησης.

ΑΔΑ: 68ΖΚ4653ΠΣ-ΝΜΡ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο