Διαθέσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΘΩ94653ΠΣ-43Θ – Τροποποίηση της αριθμ.4472/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΜ0Ε4653ΠΣ-5ΚΧ – Τροποποίηση της αριθμ.4480/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΓΦΟ4653ΠΣ-Η7Μ – Ανάκληση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΛΛΛ4653ΠΣ-5ΣΡ – Μερική διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, για συμπλήρωση του ωραρίου του.

ΑΔΑ: ΨΒΗΠ4653ΠΣ-ΒΚΚ – Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής και διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΓΘΕ4653ΠΣ-Ζ6Λ – 2η Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω9Ι74653ΠΣ-ΓΜ6 – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ15 για κάλυψη του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΛΟΓ4653ΠΣ-Ω1Δ – Ανάκληση της αριθμ.4481/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.