Διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΜΨΘ4653ΠΣ-ΩΗΝ – Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, και ταυτόχρονη ανάκληση ωρών παροχής διοικητικού έργου.

ΑΔΑ: 6Η5Ε4653ΠΣ-ΓΧ5 – Τροποποίηση της αριθμ.3894/28-09-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας περί διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου και ταυτόχρονη ανάκληση ωρών παροχής διοικητικού έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο