Διαθέσεις και ανακλήσεις διαθέσεων – τοποθετήσεις αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 69ΙΕ4653ΠΣ-61Κ – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΞΚ54653ΠΣ-ΠΟΦ – Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Μουσικής Ειδίκευσης, Πλήρους Ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΟ4Δ4653ΠΣ-ΖΑΕ – Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το σχολικό έτος 2018-2019, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΔΑ: ΩΜΤΒ4653ΠΣ-ΟΙΠ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου με διοικητικό έργο.

ΑΔΑ: 68ΦΗ4653ΠΣ-Ν7Ω – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7ΖΞ94653ΠΣ-ΟΩΒ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 68ΚΜ4653ΠΣ-6ΓΘ – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7ΥΘΠ4653ΠΣ-ΨΦ9 – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +