Διαθέσεις και ανακλήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 191063/Ε2/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α1. Διαθέτουμε σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ύστερα από αίτησή τους, τους παρακάτω αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Α2. Διαθέτουμε στην παρακάτω Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, την κάτωθι αποσπασμένη σε ΓΑΚ εκπαιδευτικό, για να προσφέρει υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο οποίο μετακινείται, ως ακολούθως:

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 186496/Ε2/18-11-2014 απόφαση μόνο ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση του εκπαιδευτικού ………….  ως εξής:

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο και θα λάβουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες ή φορείς της αρχικής τους απόσπασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή αυτές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες και τους φορείς σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εκτός κι αν αυτές υπολείπονται της σχολικής μονάδας στην οποία θα διατεθούν. Επίσης, θα ακολουθήσουν το καθεστώς αδειών των εκπαιδευτικών για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών εργασίας.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares