Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου – ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5267/22-09-2016 (ΑΔΑ: 7Γ9Ξ4653ΠΣ-94Ρ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό Μάνου Λεωνίδα, κλ. ΠΕ04.01) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5452/29-09-2016 (ΑΔΑ: 68ΕΖ4653ΠΣ-ΗΛΛ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Τροποποίηση του Πλήθους Ημερών Διάθεσης Εκπαιδευτικών προς Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας. (αφορά στους εκπαιδευτικούς Κράιο Αναστάσιο, κλ. ΠΕ11 και Μητσόπουλο Ιωάννη, κλ. ΠΕ19) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο  5453/29-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΛΧ54653ΠΣ-ΔΜΟ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Ανάκληση της Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Αθανασιάδου Παρέσσα, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5454/29-09-2016 (ΑΔΑ: 9ΟΕΔ4653ΠΣ-ΤΙ6) της ΔΔΕ Φλώρινας – Τροποποίηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Αποσπασμένου από Άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (αφορά στην εκπαιδευτικό Μαχαιρά Ανδρονίκη, κλ.ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5455/29-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΜ2Α4653ΠΣ-ΗΨΩ) – Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Μαχαιρά Ανδρονίκη, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο