Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων Γ’ ανάθεσης

ΑΔΑ: Ψ7ΨΠ4653ΠΣ-1ΗΗ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΠΟΠ4653ΠΣ-ΜΧΚ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΦΓΑ4653ΠΣ-Ρ1Ρ – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο