Διασύνδεση του myschool με το Εθνικό Δημοτολόγιο Για διευκόλυνση διαδικασιών αναζήτησης πιστοποιητικών


άκουσε το άρθρο

Κοινή υπουργική απόφαση 1493/18-1-2016 (ΦΕΚ 298/Β/12-2-2016) των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας

  1. Προσδιορίζουμε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), «Διόφαντος» ως διαπιστευμένο φορέα, ο οποίος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  2. Την πρόσβαση του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣΕΔ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3274/2004 και αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών με την εγγραφή και παρακολούθηση των μαθητών σε Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − Γυμνάσια − Λύκεια. Η διασύνδεση θα γίνεται εντός του δικτύου Σύζευξις μέσω των υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  3. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών εγγραφής και παρακολούθησης των μαθητών στο Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − Γυμνάσια −Λύκεια θα μεταφέρονται ψηφιακά από το ΟΠΣΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις προδιαγραφές τους, θα προσδιοριστούν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η υπογραφή του οποίου θα σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα προσδιορίζεται και η ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της διασύνδεσης.

………………………………………………………………………….

  1. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), οι Υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αποκλειστικά: Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − Γυμνάσια − Λύκεια) και έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school»:
    α) αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school», από το ΟΠΣΕΔ.
    β) δεν επιτρέπεται να ζητούν από τους πολίτες να προβαίνουν στην προσκομιδή δικαιολογητικών στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται από το ΟΠΣΕΔ. Όμως, επιτρέπεται η προσκομιδή δικαιολογητικού (πιστοποιητικού γέννησης) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν στους Δήμους.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ