Διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014)


άκουσε το άρθρο

Διαπιστωτική πράξη 52598/∆2/4-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας (ΑΔΑ:ΒΙΗΦ9-9ΩΒ)

Με την πράξη αυτή διαπιστώνεται η παράταση  του χρόνου διαθεσιμότητας, από 22  Μαρτίου 2014 μέχρι την έκδοση τελικών πινάκων διάθεσης από τα αρμόδια όργανα και μέχρι τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης/μεταφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/26-3-2014), για τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την διαπιστωτική πράξη

Share and Enjoy !
Shares