Διαμόρφωση των αρχών και των αναπτυξιακών δομών της Φυσικής Αγωγής με προσανατολισμό στην υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου (SHAPE) Ομάδας Εργασίας στο ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport


άκουσε το άρθρο

Αποφάσεις 161574/Δ5/13-10-20145 (ΦΕΚ 747/ΥΟΔΔ/21-10-2015) και 161561/Δ5/13-10-2015 (ΦΕΚ 748/ΥΟΔΔ/21-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Εργασίας είναι ο λειτουργικός συντονισμός, η οργάνωση, η υποστήριξη και η υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς και η μελέτη, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με το έργο.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας είναι οι ακόλουθες:

  • Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, εργαστήρια και συνέδρια, εντός και εκτός της Ελλάδας σχετικά με το έργο και το πρόγραμμα.
  • Η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τη φυσική αγωγή, το εκπαιδευτικό σύστημα,το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τη δια βίου μάθηση και τιςβασικές δεξιότητες κ.λπ.
  • Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των σκοπών-στόχων του έργου.
  • Η καταγραφή των υπαρχουσών πολιτικών και τάσεων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησηςτων συμπερασμάτων του έργου στην εκπαίδευση τηςχώρας.
  • Η οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσηςστην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
  • Η συστηματική μετάφραση και απόδοση του υλικούτου έργου (π.χ. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παρουσιάσεις, ενημερώσεις δράσεων για το έργο, διαρκήςενημέρωση ιστότοπου στα ελληνικά κ.λπ.).
  • Η σύνταξη καταλόγου συνεργαζομένων κοινωνικών δικτύων και σχετικών δημοσιεύσεων (Social mediachannels).
  • Οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις γιαπροώθηση και υλοποίηση του έργου.

Διαβάστε την απόφαση 161574/Δ5/13-10-2015

Διαβάστε την απόφαση 161561/Δ5/13-10-2015

 

Share and Enjoy !
Shares