Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 4459/25-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ0Μ4653ΠΣ-Γ46) του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας » (MIS: 5021556) του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

{…….}

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.225.164,52 € (τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 3.999.204,00 € (τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 774.039,48 € (επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).

{…….}

Διαβάστε την προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ:73Ζ24653ΠΣ-Υ1Ι)

Share and Enjoy !
Shares