Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόφαση Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 (ΦΕΚ 698/Β/16-3-2016, ΑΔΑ:ΩΩΝΕ4653ΠΣ-ΚΥΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την ΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξης τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των  υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 1 – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων
Άρθρο 2 – Θέματα και πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων
Άρθρο 3 – Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Άρθρο 4 – Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων
Άρθρο 5 – Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών
Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
Άρθρο 7 – Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων
Άρθρο 8 – Αναβαθμολόγηση – τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος
Άρθρο 9 – Γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών
Άρθρο 10 – Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων
Άρθρο 11 – Πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων
Άρθρο 12 – Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 13 – Τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία
Άρθρο 14 – Πανελλαδικές εξετάσεις τελειόφοιτων απορριφθέντων έτους 2016
Άρθρο 15 – Ατομικά και συλλογικά όργανα

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-3-2016

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 838/Β/30-3-2016)

Στην αριθμ. Φ.251/37802/Α5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 698/τ. Β΄/2016 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
• Στη σελίδα 8244 και συγκεκριμένα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, όπου αναφέρεται η λέξη «θρησκευμάτων»:
από το εσφαλμένο: «θρησκευμάτων», στο ορθό: «Θρησκευμάτων».
• Στη σελίδα 8245, στο άρθρο 3, περίπτωση Ε, υποπερίπτωση 2 α):
από το εσφαλμένο: «or\y\oo\o», στο ορθό: «σημασία».
• Στη σελίδα 8247 και συγκεκριμένα στην πρώτη περίοδο της παρ. 4 του άρθρου 5:
από το εσφαλμένο: «πιοτά», στο ορθό: «πιστά».
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Διαβάστε το ΦΕΚ με τις διορθώσεις

Διαβάστε ολόκληρη την ορθή ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-4-2018

Η ΥΑ Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 με όλες τις αλλαγές της

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο