Διαδικασίες έγκρισης διεξαγωγής έρευνας στα σχολεία Τα παραστατικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο ερευνητής

Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήματα που αφορούν:

α) στη διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) στη διεξαγωγή έρευνας σε δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (π.χ. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Γ.Α.Κ. κ.α.) και
γ) στη διεξαγωγή έρευνας που περιλαμβάνει αξιοποίηση υποδομών του συστήματος της Π/βάθμιας και της Δ/βάθμιας εκπαίδευσης.

Το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή της έρευνας μόνο για ένα σχολικό έτος.

Σε περίπτωση που η έρευνα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός σχολικού έτους χωρίς να προβλέπονται αλλαγές στον ερευνητικό σχεδιασμό, τότε ο ερευνητής ή η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να υποβάλει αίτημα χρονικής επέκτασης της έρευνας,

Σε περίπτωση που η έρευνα περιλαμβάνει φάσεις υλοποίησης (π.χ. πιλοτική έρευνα, κύρια έρευνα, επαναληπτική έρευνα – follow up) με ενδεχόμενη αλλαγή στο δείγμα, στα ερευνητικά εργαλεία ή σε άλλα στοιχεία του ερευνητικού σχεδιασμού, τότε o ερευνητής θα πρέπει να υποβάλει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. αίτημα επέκτασης της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αρχική αίτηση χρειάζεται να περιλαμβάνονται:

i) λεπτομερής αναφορά, βάσει των οδηγιών σύνταξης του αναλυτικού σχεδίου της έρευνας, στη φάση της έρευνας που πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα και για την οποία θα γνωμοδοτήσει το Ι.Ε.Π., και
ii) μια γενική περιγραφή των επόμενων ερευνητικών φάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. θα αφορά στην προ-έγκριση του συνόλου του ερευνητικού σχεδιασμού και στη διεξαγωγή της πρώτης φάσης της έρευνας. Για την υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης, ο ερευνητής θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτημα για επέκταση της άδειας, στο οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει οποιαδήποτε αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί στο δείγμα, στα ερευνητικά εργαλεία ή σε άλλα στοιχεία του ερευνητικού σχεδιασμού.

Τα παραστατικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο ερευνητής, προκειμένου το Ι.Ε.Π. να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία και άλλες δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι τα εξής:

  1. Αίτηση προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., και συγκεκριμένα προς την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών (π.χ. Διεύθυνση Σπουδών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
  2. Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
  3. Κατάσταση των σχολείων με τους κωδικούς τους
  4. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας
  5. Βεβαίωση της επιβλέπουσας επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι υπογράφοντες έλαβαν γνώση του περιεχομένου των παραστατικών της έρευνας και ότι συμφωνούν με τη διεξαγωγή της
  6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή και, στην περίπτωση που η έρευνα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από ερευνητική ομάδα, προσκομίζονται τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έρευνας που πρόκειται να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες.

Τα παραπάνω κατατίθενται σε τρία αντίτυπα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD) στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα στο site του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο