Διαδικασία παραπομπής και αξιολόγησης μαθητών/τριών στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΕΔΑΣΥ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΚΕΔΑΣΥ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 501/Φ.11/14/10/2022

Σχετικά με:
1. τις διατάξεις του άρθρου 11, του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α/12.06.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. την υπ’ αριθ. 211076/ΓΔ4/2018 (ΦΕΚ 5614/Β/13-12-2018) ΥΑ «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
3. τις διατάξεις του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
4. την υπ’ αριθ. 143445/Δ3/09.11.2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων, βάσει του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις:

  • Όταν δεν υπάρχει Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Παρ. 2, άρθρο. 11, του Ν. 4547/2018
«Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο»

Παρ. 12, άρθρο 17, του Ν. 4823/2021
«Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό»

  • Όταν υπάρχει Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε..Δ.Υ.)

Παρ. 7, Άρθρο 11, Ν. 4823/2021
7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:
α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.
β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Παρ. 9, Άρθρο 17, Ν. 4823/2021
9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της. Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

Παρ. 5, άρθρο 53, Ν. 4823/2021
…η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν…

Παρ. 5, άρθρο 3, Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4, 13/12/2018
Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/ της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.: α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.

Διαδικασία αξιολόγησης μαθητή από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Άρθρο 54, ν. 4823/2021 (σε αντικατάσταση του άρθρου 5, ν. 3699/2008)

Α’ ΦΑΣΗ, Παρ. 4: α) Αρχικά πραγματοποιείται συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ή άλλου ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με την Ε.Δ.Υ. ή το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, για την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του μαθητή ή και των γονέων ή κηδεμόνων του.

Β’ ΦΑΣΗ: β) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, στην οποία φοιτά ο μαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, για διεπιστημονική αξιολόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε..

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης:

1. Συμπληρώνεται μία φορά (ένα έντυπο) για κάθε μαθητή/τρια με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται. Ειδικότερα, για τη Β/θμια εκπαίδευση, τουλάχιστον από δύο (2) φιλολόγους και έναν μαθηματικό. Η άποψη κάθε εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτου ειδικότητας, που έχει να συνεισφέρει με παρατηρήσεις, είναι ευπρόσδεκτη.
2. Κάθε περιγραφική παιδαγωγική έκθεση πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένη σε όλες τις ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
3. Στην αρχή της έκθεσης συμπληρώνονται όλα τα δημογραφικά στοιχεία και οι γενικές πληροφορίες (στοιχεία του σχολείου, στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας και ημερομηνία που συντάχθηκε η έκθεση).
4. Στις ανοικτές ερωτήσεις του Β’ μέρους της έκθεσης καλό είναι να δίνεται πλήρης και σαφής περιγραφή.
5. Είναι σκόπιμο να εντοπιστούν πιθανές ικανότητες/δεξιότητες ή/ και κλίσεις του παιδιού και να μην αναφέρονται μόνο οι δυσκολίες του. Δεδομένου ότι κάθε μαθητής/τρια αποτελεί μία μοναδική προσωπικότητα με ιδιαιτερότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα, κάθε πληροφορία πέραν της μαθησιακής επίδοσης θα είναι χρήσιμη και ουσιαστική
6. Στο τέλος, η έκθεση υπογράφεται με επώνυμο – ειδικότητα από όλους όσους έχουν εμπλακεί στη σύνταξή της. Σκοπός δεν είναι η συμπλήρωση ενός εγγράφου αλλά η σφαιρική περιγραφή του παιδιού.

Έγγραφα φακέλου προς ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για αξιολόγηση

1. Αίτημα/Συναίνεση γονέα
2. Πρακτικό Συλλόγου μετά την παρέμβαση, όπου περιγράφονται: οι παρεμβάσεις που έγιναν (χρονικά και ποιοτικά), το αποτέλεσμα τους και η απόφαση για παραπομπή για αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
3. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση
4. Φύλλα Αξιολόγησης ή Γραπτές Εργασίες (αντίγραφα)
5. Έκθεση Ε.Δ.Υ. όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί

Τι περιέχει το Πρακτικό του Συλλόγου για την παρέμβαση εντός του σχολείου

Στο πρακτικό αναφέρονται ρητά:
1. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, με απλή περιγραφή
2. Ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων
3. Τα αποτελέσματα, τόσο ως προς την κάθε παρέμβαση αλλά και συνολικά
4. Σε περίπτωση που τεκμηριωμένα ο μαθητής συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια, απόφαση παραπομπής για αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι σκόπιμο να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ενδοσχολικής παρέμβασης (βραχυχρόνιο πρόγραμμα, διδακτικές παρεμβάσεις, εξατομικευμένη υποστήριξη κ.λ.π.)

Share and Enjoy !
Shares