Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για Παράλληλη Στήριξη και στήριξη μαθητών από ΕΒΠ κατά το 2018-2019 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή στο σχολείο

Εγκύκλιος 86699/Δ3/25-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση

Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄):
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

Α. Έγκριση νέας και ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση νέας «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Σε μαθητές για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά ανάλογο αίτημα και αφορά στο σχολικό έτος 2018-2019.
 2. Σε μαθητές για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί αίτημα (από το γονέα ή κηδεμόνα) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το απερχόμενο σχολικό έτος 2017-2018, ενώ υπήρχε ανάλογη γνωμάτευση και εισήγηση-πρόταση από ΚΕΔΔΥ, σε ισχύ.
 3. Σε μαθητές που μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Η ανανέωση έγκρισης «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά σε μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-2018, εξαιρουμένων αυτών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, νέας ή την ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή στην τάξη που πρόκειται να φοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018
 2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του μαθητή ή Γνωμάτευση από την Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία εισηγείται προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του μαθητή.
 3. Ανανέωση Γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ σε ισχύ, κατόπιν αίτησης του γονέα ……………

Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του ν. 3699/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ. Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.

Αιτήματα για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλεται στον Διευθυντή, Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας φοίτησης του μαθητή,
 2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από ΕΒΠ.
 3. Γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου – έτους 2018, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Οι γνωματεύσεις / βεβαιώσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει υποχρεωτικά : α) να αναφέρουν με σαφήνεια την πρότασή τους για την ανάγκη στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και β) η σφραγίδα να είναι ευδιάκριτη.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

UPDATE 23-6-2018

Σύμφωνα με mail που στάλθηκε στις ΔΔΕ, στις 20-6-2018:
Καθώς οι Διευθυντές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, λόγω της αλλαγής του συστήματος των εγγραφών, δεν έχουν ακόμα εικόνα των εγγραφέντων μαθητών στα σχολεία τους για το 2018 – 2019 και καθώς οι προθεσμίες για τα αιτήματα της στήριξης των μαθητών από Εκπαιδευτικό, Ειδ. Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή- όπως έχουν οριστεί στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 86699/Δ3/25-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ)-δεν γίνεται να τηρηθούν, τα διαμορφώνουμε αποκλειστικά και μόνο για τα ΕΠΑΛ και ΓΕΛ ως εξής :

 1. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
 • Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ – ΓΕΛ
  1. Διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,
  2. Στο οικείο ΚΕΔΔΥ, την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή, το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.
  2α. Στις περιπτώσεις που ο γονιός καταθέτει γνωμάτευση από ΕΔΕΑ, τότε η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάζεται στην ΔΙΔΕ μαζί με την αίτηση του γονέα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.
 • ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  1.Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 1) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στα ΚΕΔΔΥ μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
  1α. Αντιστοίχως για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων από ΕΔΕΑ, ο συμπληρωμένος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 διαβιβάζεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
 • Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ ή οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων από ΕΔΕΑ).
  Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 1 και τον διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.
 • ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, οι Διευθύνσεις τους διαβιβάζουν στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
 1. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ – ΓΕΛ
  Διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,
 • ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 2) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στα ΚΕΔΔΥ μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
 • Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ
  Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 2 και τον διαβιβάζουν στην οικεία ΠΔΕ μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.
 • ΟΙ Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, η ΠΔΕ τους διαβιβάζει με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
 1. Για ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
 • Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ-ΓΕΛ
  Διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,
 • ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 3) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στην οικεία ΠΔΕ μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
 • Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, η ΠΔΕ τους διαβιβάζει με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αιτημάτων (Παράλληλης Στήριξης-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή) που αφορούν στους μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, θα συμπεριληφθούν εντός του κατά περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ που θα μας αποσταλεί, στα κατάλληλα φύλλα.
Για παράδειγμα: Αν έχετε αιτήματα μαθητών Γυμνασίων της περιοχής σας για «παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό» τα οποία τα διεκπεραιώνετε εντός των οριζομένων προθεσμιών της εγκυκλίου, και αιτήματα μαθητών ΕΠΑΛ για «παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό» που θα διεκπεραιωθούν με τις προθεσμίες του παρόντος, δεν θα μας τα αποστείλετε ξεχωριστά, αλλά θα τα ενσωματώσετε όλα μέσα στον ίδιο κατά περίπτωση  πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 στην προκειμένη περίπτωση) κι έτσι σε μας θα φτάσει ένα ηλεκτρονικό αρχείο ανά περίπτωση (ένας πίνακας) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι δύο (2), διαδικασία απαραίτητη και σημαντική για να μπορέσει να γίνει η επεξεργασία ,διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο λαμβάνοντας απανωτούς ΠΙΝΑΚΕΣ ίδιας περίπτωσης από την ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Σας υπενθυμίζουμε και σας τονίζουμε να μην φτάσουν στην υπηρεσία μας μεμονωμένοι πίνακες κατ’ άτομο ή μερικών ατόμων που θα αφορούν στην ίδια περίπτωση στήριξης, αλλά συγκεντρωτικά όλα τα ομοειδή αιτήματα στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο πίνακα.
  Παράδειγμα : Αν ολοκληρωθούν 3 αιτήματα για Σχολικό Νοσηλευτή, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή και την επεξεργασία όλων των αιτημάτων ,τότε αυτά τα 3 δεν θα αποσταλούν αλλά θα περιμένετε να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα και να φτάσουν συγκεντρωτικά με τον ΠΙΝΑΚΑ 3.
 2. Σας υπενθυμίζουμε και σας τονίζουμε να μην παραμελείτε την κοινοποίηση των πινάκων στην υπηρεσία μας (deae2@minedu.gov.gr) κατά την αποστολή τους στο κεντρικό πρωτόκολλο.
 3. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήματα για στήριξη κάποιας εκ των περιπτώσεων ή όλων, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως για να μην περιμένουμε θεωρώντας ότι δεν το έχουμε λάβει ή ότι υπήρξε πρόβλημα.
 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων με εισήγηση για παράλληλη στήριξη, που εκδόθηκαν μετά από επανεξέταση του μαθητή από το ΚΕΔΔΥ (όχι εξαιτίας αλλαγής βαθμίδας αλλά γιατί έτσι είχε καθοριστεί στην προηγούμενη γνωμάτευση), και οι οποίες προτείνουν ξανά παράλληλη στήριξη, εντάσσονται στις «ανανεώσεις», αν και φέρουν νέο αρ. πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο