Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Η θητεία απόσπασης είναι μέχρι εννέα (9) έτη

Απόφαση 26754/H2/10-03-2022 (ΦΕΚ 1165/Β/16-03-2022, ΑΔΑ: 60ΚΔ46ΜΤΛΗ-Σ2Ν) του Υπουργείου Παιδείας (Διόρθωση στο ΦΕΚ 1300/Β/18-03-2022)

Καθορίζουμε τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής, τη διαδικασία και την χρονική διάρκεια της απόσπασης του εκπαιδευτικού προσωπικού, εποπτικού προσωπικού και των στελεχών διοίκησης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως εξής:

Άρθρο 1 – Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, Βιβλιοθηκονόμοι)

Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Όργανα επιλογής

Άρθρο 3 – Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση

Άρθρο 4 – Κριτήρια Επιλογής

Άρθρο 5 – Στελέχη – Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου, Αναπληρωτές Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Αναπληρωτές Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου, Βοηθοί Αναπληρωτές Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Βοηθοί Αναπληρωτές Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου

Άρθρο 6 – Κριτήρια Επιλογής

Άρθρο 7 – Υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Επιτροπή Επιλογής των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Άρθρο 8 – Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 9 – Καταργούμενες αποφάσεις

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ και η διόρθωση στην ημερομηνία υπογραφής της απόφασης (ΦΕΚ 1300/Β/18-03-2022)

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο