Διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ Η καταχώριση των αιτούμενων αλλαγών θα ολοκληρωθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ΠΔΕ μέχρι και τη Δευτέρα 27-06-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 63973/ΓΔ5/30-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στην 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄, ΑΔΑ: 6ΩΤΔ4653ΠΣ-ΣΗ4) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως τροποποιήθηκε με την 33591/ΓΔ5/24-03-2022 (Β΄ 1507 – ΑΔΑ: 93ΚΥ46ΜΤΛΗ-ΣΟΜ) ΚΥΑ και ισχύει, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

Στο άρθρο 1 παρ. 4Α:
«Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, δύναται να διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον ορίζεται σχετικώς από την οικεία Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης της παρ. 1. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που τηρούνται στο ΟΠΣΥΔ

Στο ίδιο άρθρο παρ. 5:
«Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ και όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων

Υπό το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, οι Υπηρεσίες σας (ΔΔΕ, ΔΠΕ, ΠΔΕ) επωμίζονται τον έλεγχο των μεταφορτωμένων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας, και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 που ακολουθεί, οφείλουν να αξιολογούν αν τα μεταφορτωθέντα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο αυτών συνάδουν απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ.

[…]

Προκειμένου, δε, να ολοκληρωθεί ομαλά, από πλευράς σας, η καταχώριση των σχετικών ιδιοτήτων/ μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φακέλους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι και τη Δευτέρα 27-06-2022.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04-06-2022

Διαβάστε την 67974/ΓΔ5/02-06-2022 εγκύκλιο που απευθύνεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις ΠΔΕ, με θέμα : «Οδηγίες για την επεξεργασία των αιτημάτων μεταβολής στοιχείων και την καταχώριση των δικαιολογητικών στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού»

Share and Enjoy !
Shares