Διαδικασία επαναφοράς των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιοι 76691/Ε2/14-5-2015 και 77296/Ε2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015), σχετικά με την επαναφορά των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) και του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) , δύναται εάν το επιθυμεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, εφόσον εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015, υποβάλλει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούσε πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ. 4) αίτηση, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του αυτή.

Για όσους Εκπαιδευτικούς αδυνατούν να προσέλθουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση αυτή να υποβληθεί στην πλησιέστερη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει αυθημερόν τις αιτήσεις αυτές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκε ο κάθε Εκπαιδευτικός πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα οι Εκπαιδευτικοί που δύνανται εάν το επιθυμούν να υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση είναι:

Α. Όσοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (167/Α) και του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α), ακόμα και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 82, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/26-7-2013).

Β. Όσοι τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών Πινάκων (Ανακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013)

Γ. Όσοι περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 – ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014ΦΕΚ 479/Β/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ. Οι Εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση.

Ε. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει οριστική σύνταξη.

Επισημαίνεται ότι Εκπαιδευτικοί των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση και έχουν λάβει οριστική σύνταξη δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

ΣΤ΄ Όσοι Εκπαιδευτικοί, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής Απόφασης.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν στην αρμοδιότητά τους Εκπαιδευτικούς, των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες καταργήθηκαν με βάση το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α), καθώς και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν Εκπαιδευτικοί που μετατάχθησαν σύμφωνα με την Ανακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013), παρακαλούνται όπως τους ενημερώσουν σχετικά ενυπόγραφα, προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) αίτηση.

Διαβάστε την εγκύκλιο 76691/Ε2/14-5-2015

Σε συνέχεια της αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την διαδικασία επαναφοράς των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, διευκρινίζεται ότι:
Α. Όσοι Εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν. 4172/2013 και περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 – (ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013) και της Ανακοίνωσης 10/2014 (ΦΕΚ 479/Β/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν επιθυμούν να επανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, αλλά επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις στις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των Πινάκων αυτών, θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή υποβάλλοντας αίτηση στο φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, κοινοποιώντας την και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν. 4172/2013.
Β. Οι Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν. 4172/2013 με τις ανωτέρω Ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν συμπεριλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, δηλώνοντας την επιθυμία τους να επανέλθουν στη θέση που κατείχαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Διαβάστε την εγκύκλιο 77296/Ε2/15-5-2015

Share and Enjoy !
Shares