Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων από 2 έως 31 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος 70411/Δ2/28-4-2017 (ΑΔΑ:7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Διαδικασία αιτήσεων

Για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλου τύπου Γυμνάσιο (Πρότυπο, Πειραματικό, Καλλιτεχνικό κλπ).

Β. Διαδικασία εξετάσεων

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2017. Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι : «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται , γίνεται σύμφωνα με την 64379/Δ2/18-04-2017 ΥΑ (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιλογής (Γ.Ε.Ε.)

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της 64379/Δ2/18-04-2017 ΥΑ (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Δ. Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τα Μουσικά Σχολεία

Υπόδειγμα αίτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-5-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28-4-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (Εγκύκλιος 86171/Δ2/23-5-2017, ΑΔΑ:ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο