Διαδικασία χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου στους αναπληρωτές του 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 149784/Ε2/11-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΗ4653ΠΣ-768) του Υπουργείου Παιδείας

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση των εκπαιδευτικών η οποία υποβάλλεται κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Α) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και δεν είχαν προσληφθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-2017 η κατάταξή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Υπηρεσίας μας.

Β) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 και επαναπροσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην ίδια κατηγορία/κλάδο και εφόσον δεν προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά με τα οποία να αιτούνται μισθολογική εξέλιξη:
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) :
1) προβαίνουν στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού για Μ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του προηγούμενου έτους 2016-2017, το οποίο αναζητά η Διεύθυνση πρόσληψης από την προηγούμενη Διεύθυνση στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.
2) αποδίδουν σε αυτόν άμεσα προσωρινό Μ.Κ. όπως αναγράφεται στο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του έτους 2016-2017.
3) ταυτόχρονα η Διεύθυνση πρόσληψης έτους 2017-2018 (εφόσον είναι διαφορετική σε σχέση με τη Διεύθυνση πρόσληψης 2016-2017) εντός (1) μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού αναζητά αυτεπάγγελτα από την παλαιά Διεύθυνση πρόσληψης (έτους 2016-2017) αντίγραφα των δικαιολογητικών τα οποία είχε προσκομίσει για μισθολογική εξέλιξη ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
4) τα δικαιολογητικά, τα οποία με ευθύνη της παλαιάς Διεύθυνσης αποστέλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, εξετάζονται στη συνέχεια από τη νέα Διεύθυνση, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και
5) εφόσον δε διαπιστωθούν αποκλίσεις διαβιβάζονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει εκ νέου και αποδίδει το οριστικό Μ.Κ. του εκπαιδευτικού.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκδίδεται το νέο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του εκπαιδευτικού και ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες όπως προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

Γ) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 και επαναπροσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο ή και εφόσον προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά (π.χ. νέο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) η ανωτέρω διαδικασία τροποποιείται ως εξής:
1) το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διεύθυνσης πρόσληψης έτους 2017-2018 προβαίνει στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού για Μ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη αρχικά μόνο το χρόνο συνολικής υπηρεσίας για κατάταξη που έχει αναγνωριστεί κατά το έτος 2016-2017 και έχει αποτυπωθεί στο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) στο πεδίο «Συνολική Υπηρεσία για Κατάταξη», αφαιρώντας τον τυχόντα χρόνο που έχει δοθεί λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού/διδακτορικού
2) με βάση τον ανωτέρω χρόνο αποδίδει σε αυτόν το νέο προσωρινό Μ.Κ.
3) ταυτόχρονα η Διεύθυνση πρόσληψης (έτους 2017-2018, εφόσον είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση πρόσληψης του έτους 2016-2017) αναζητά αντίγραφα των δικαιολογητικών για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
4) τα δικαιολογητικά, εξετάζονται από τη νέα Διεύθυνση, όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα διαδικασία
5) επιπλέον εξετάζεται εκ νέου και η συνάφεια του μεταπτυχιακού/διδακτορικού στη νέα κατηγορία, στο νέο κλάδο όπως επίσης και η επιπλέον προϋπηρεσία την οποία τυχόν προσκομίζει ο εκπαιδευτικός
6) Τέλος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συνεδριάζει εκ νέου και αποδίδει το οριστικό Μ.Κ. του εκπαιδευτικού.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκδίδεται το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του εκπαιδευτικού, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις.

Κατά τα λοιπά για την μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), η αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του ΓΛΚ καθώς και το αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19-9-2017

Η εγκύκλιος ανακοινοποιήθηκε στις 19-9-2017 με νέο ΑΔΑ:ΩΖΓΨ4653ΠΣ-Ξ69

Share and Enjoy !
Shares