Δεν μοριοδοτείται για τις μεταθέσεις η προϋπηρεσία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Επειδή οι συμβάσεις είναι μίσθωσης έργου και όχι ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 126542/Ε2/14-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 603.8/504/30833/10-12-2021 απαντητικό έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε σχετικό ερώτημα της ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και εφεξής (ΣΔΕ) από την ημέρα της σύστασης των ΣΔΕ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έως σήμερα, ήταν και είναι όλες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις ( πχ εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ δεν λογίζονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία και επομένως δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας και Μ.Σ.Δ. κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (σχετικές οι με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ και 126437/Ε2/ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ/14-10-2022 εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον έλεγχο και διόρθωση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας σας.

Διαβάστε το έγγραφο