Δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών που εισήχθησαν μέχρι και το 2014-2015 Προκειμένου να έχουν δικαίωμα εγγραφής σε πίνακες αναπληρωτών ή συμμετοχής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3848/2010, όπως ισχύει, «για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. {…}, ή»
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. «Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.
{…}
γ) «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)» ή
δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
στ) με την κατοχή πτυχίου της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ).

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου (παρ. 6, άρθ 9, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 22ε του άρθ. 36 του Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), τα παραπάνω ισχύουν για όσους εισήχθησαν σε ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά.

Επειδή όμως για λίγα μόνο Τμήματα των ΑΕΙ έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία πιστοποιείται η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια των τελειοφοίτων των καθηγητικών σχολών, προέκυψε η ανάγκη παράτασης της εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, Έτσι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθ. 83 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) : «8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).»

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) για το θέμα :
«Με την παρ. 13 επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λίγο πριν από την ορκωμοσία των τελειοφοίτων των καθηγητικών σχολών που είχαν εισαχθεί στις Σχολές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Με την παρ. 22Β του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαταστάθηκαν το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), με τα οποία προστέθηκε ως προϋπόθεση για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των τελειοφοίτων των εν λόγω Σχολών να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα από τρεις ειδικότερες θεματικές περιοχές, προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, πράγμα το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη παράτασης της εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης.»

Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ : «Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» όπως αναφέρεται στον Νόμο 4485/4-8-2017 (Τεύχος Α΄) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 83, παράγραφο 13. «Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βεβαίωση «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια», ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πτυχιούχων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2), ισχύει πλέον για τους φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών κατά το τρέχον εξάμηνο και εντεύθεν………..

Ποιες είναι οι καθηγητικές σχολές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
«Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ 1 Θεολόγων , ΠΕ2 Φιλόλογων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και ΠΕ16 Μουσικής, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για το διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17.»
Αργότερα προστέθηκε ο κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ο κλάδος ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας, Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34 Ιταλικής γλώσσας, ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από το κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Share and Enjoy !
Shares