Δεν αποτελεί κώλυμα για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας η μη κατοχή τίτλου παιδαγωγικής επάρκειας

Έγγραφο 188442/Ε2/20-11-2014 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται, επιπλέον, και πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, διορίζονται και χωρίς αυτό, ελλείψει υποψηφίων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και δεδομένου ότι:
1. Οι περιλαμβανόμενοι στην επίμαχη σχετική απόφαση, διορίστηκαν στη Β/θμια εκπαίδευση, χωρίς επιπλέον πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ελλείψει υποψηφίων κατόχων αυτού, και υπηρετούν, κατά το χρόνο της αίτησής τους για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί του οικείου κλάδου διορισμού τους και
2. Δεύτερη ειδικότητα αποδίδεται για τη βέλτιστη διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού με την αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων του και, γενικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προκειμένου καταρχήν να καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών,

εκτιμάται ότι η μη κατοχή επιπλέον του πτυχίου παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους αυτό προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, δεν αποτελεί κώλυμα για την απόδοση σε αυτούς δεύτερης ειδικότητας και την αξιοποίησή τους, εφόσον δεν προσφέρονται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα πλήρη προσόντα διορισμού (βασικός τίτλος σπουδών και παιδαγωγικό πτυχίο) στη δεύτερη ειδικότητα.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο