Δεν αναγνωρίζεται συνάφεια μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για την δεύτερη ειδικότητα εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 188095/Ε2/20-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων οι οποίοι σχετίζονται με την δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την απόδοση της δεύτερης ειδικότητας εκδόθηκε η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011) Υπουργική Απόφαση. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 21410/Δ2/29-09-2012 (ΦΕΚ 549/Β/2-3-2012), 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063/Β/2-12-2013) Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του προϊσχύοντος Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003), το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνταν μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των σπουδών ήταν συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως αυτό προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι αυτής της προϋπόθεσης αποφαίνονταν το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο βαθμό Ε». Επίσης στην παρ.5 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) ορίζεται ότι: «Για την συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» .

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει σχετική διάταξη στο Ν. 4024/2011 και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, τα οποία να αφορούν διαφορετική ειδικότητα πέραν της βασικής, ήτοι εκείνης στην οποία απασχολούνται, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους.

Τέλος, σύμφωνα με την αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-1-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, η έκδοση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας, συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εκπαιδευτικών έχει μεταβιβαστεί στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares