Δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκές χώρες πριν αυτές γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/115161/ΔΕΠ/07-12-2021 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του 4354/2015 και τις οδηγίες της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών επί του άρθρου αυτού, «ως προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.»

Κατόπιν των ανωτέρω, η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ Α του ν. 3429/2005 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για το χρονικό διάστημα μετά την ένταξη του κράτους μέλους στην Ε.Ε. και ειδικότερα για προϋπηρεσίες που παρασχέθηκαν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία επίσημης ένταξης τους στην Ε.Ε., ήτοι 1-1-2007 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στις ανωτέρω χώρες για χρονικό διάστημα προγενέστερο της ως άνω ημερομηνίας.

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Διαβάστε το 10202/Ε3/01-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-6ΧΛ) διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares