Δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και ηθοποιούς

Γνωμοδότηση 436/2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΥΟΡΡΕ-ΒΧΛ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Τίτλος ερωτήματος : Χορήγηση ή μη σε δημόσιους υπαλλήλους άδειας, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

«Κατόπιν των προαναφερομένων, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδοτεί, ομόφωνα και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, ότι, δύναται να χορηγηθεί σε δημόσιους υπαλλήλους άδεια, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 και ειδικότερα, προκειμένου :
α. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ιατρού, εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας,
β. Να προβούν στη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικοθεραπείας,
γ. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ηθοποιού, εκτός του ως άνω ωραρίου εργασίας,
αφού προηγηθεί ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω από το νόμο τασσόμενων θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, στο οποίο εναπόκειται η ουσιαστική κρίση και αξιολόγηση των ενώπιον του τεθέντων πραγματικών δεδομένων.»

Η γνωμοδότηση έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας στις 17-4-2015

Διαβάστε τη γνωμοδότηση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]