Τροποποιήσεις στις αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας για το 2021-2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 25/21-09-2021


άκουσε το άρθρο

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Απόφαση 4039/21-9-2021, ΑΔΑ: 6ΦΜΡ46ΜΤΛΗ-466)

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τις ωραρίου (Εκπαιδευτικοί έχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) (Απόφαση 4040/21-9-2021, ΑΔΑ : ΩΦ6546ΜΤΛΗ-3ΟΒ)

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τις ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας) (Απόφαση 4041/21-9-2021, ΑΔΑ: 9ΙΧΛ46ΜΤΛΗ-ΖΚΔ)

Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τις ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) (Απόφαση 4042/21-9-2021,  ΑΔΑ: 6Φ9246ΜΤΛΗ-ΔΔΨ)

Share and Enjoy !
Shares