ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 14 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 24/10-09-2021


άκουσε το άρθρο

Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) (Απόφαση 3835/10-09-2021 ΑΔΑ: 9ΚΒΧ46ΜΤΛΗ-ΕΘΛ)

Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας) (Απόφαση 3836/10-09-2021, ΑΔΑ: 9Σ6Μ46ΜΤΛΗ-Β6Ε)

Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) (Απόφαση 3838/10-09-2021, ΑΔΑ: ΨΚ5Ζ46ΜΤΛΗ-2ΨΙ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Απόφαση 3837/10-09-2021, ΑΔΑ: ΩΗΗΝ46ΜΤΛΗ-Ο27)

Τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 3899/14-9-2021, ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΗ-ΦΥΒ)

 

Share and Enjoy !
Shares