ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 13 Σεπτ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 25/09-09-2022

ΑΔΑ: 995546ΜΤΛΗ-ΩΜΖ – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής του από άλλο ΠΥΣΔΕ

ΑΔΑ: 66ΥΑ46ΜΤΛΗ-115 – Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: ΨΤ7246ΜΤΛΗ-ΟΘΔ – Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ)

ΑΔΑ: Ψ00646ΜΤΛΗ-Ψ70 – Τροποποιήσεις και διορθώσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: 9ΒΧΛ46ΜΤΛΗ-5ΣΠ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023