ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 13 Οκτ 2021 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021 και 27/11-10-2021


άκουσε το άρθρο

Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ- ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 4275/01-10-2021, ΑΔΑ: 6Ξ2Λ46ΜΤΛΗ-ΜΕΨ)

Τροποποίηση των ωρών τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση 4464/11-10-2021, ΑΔΑ: ΨΕΣΘ46ΜΤΛΗ-4Χ9)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4488/13-10-2021, ΑΔΑ: 6Ε7746ΜΤΛΗ-ΙΝΔ)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4489/13-10-2021, ΑΔΑ: ΨΝΞ946ΜΤΛΗ-6ΡΙ)

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4490/13-10-2021, ΑΔΑ: 9ΠΙ346ΜΤΛΗ-ΩΛΧ)

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4491/13-10-2021, ΑΔΑ: 6ΠΥ746ΜΤΛΗ-ΑΧΨ)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (4492/13-10-2021, ΑΔΑ: 9ΔΙΓ46ΜΤΛΗ-Ε9Σ)

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρώσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) (Απόφαση 4500/13-10-2021, ΑΔΑ: 6Ν5Ε46ΜΤΛΗ-9ΝΦ)

Share and Enjoy !
Shares