ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 13 Οκτ 2021 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021 και 27/11-10-2021

Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ- ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 4275/01-10-2021, ΑΔΑ: 6Ξ2Λ46ΜΤΛΗ-ΜΕΨ)

Τροποποίηση των ωρών τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση 4464/11-10-2021, ΑΔΑ: ΨΕΣΘ46ΜΤΛΗ-4Χ9)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4488/13-10-2021, ΑΔΑ: 6Ε7746ΜΤΛΗ-ΙΝΔ)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4489/13-10-2021, ΑΔΑ: ΨΝΞ946ΜΤΛΗ-6ΡΙ)

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4490/13-10-2021, ΑΔΑ: 9ΠΙ346ΜΤΛΗ-ΩΛΧ)

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4491/13-10-2021, ΑΔΑ: 6ΠΥ746ΜΤΛΗ-ΑΧΨ)

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (4492/13-10-2021, ΑΔΑ: 9ΔΙΓ46ΜΤΛΗ-Ε9Σ)

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρώσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) (Απόφαση 4500/13-10-2021, ΑΔΑ: 6Ν5Ε46ΜΤΛΗ-9ΝΦ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο