Τοποθέτηση υποψηφίων σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από 01-09-2021


άκουσε το άρθρο

Τοποθέτηση υποψηφίων εκπαιδευτικών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών (Απόφαση 3146/27-07-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας, ΑΔΑ: ΩΖ4Α46ΜΤΛΗ-ΟΔ1)

Επιπλέον με την πράξη 18/27-07-2021 του ΠΥΣΔΕ:

ΑΔΑ: 96ΛΥ46ΜΤΛΗ-ΙΘ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Πουγαρίδης Απόστολος (ΠΕ86)

Share and Enjoy !
Shares