ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Δευτέρα 14 Δεκ 2020 Πράξη ΠΥΣΔΕ 32/14-12-2020

ΑΔΑ: 6ΠΚΜ46ΜΤΛΗ-ΗΟΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπά Αλεξάνδρα (ΠΕ79.01)

ΔΑ: 97Τ046ΜΤΛΗ-ΜΤΑ – Απόφαση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 – Αδαμαντίου Πολυξένη (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: ΩΞΩΜ46ΜΤΛΗ-ΣΞΑ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού – Ρούφου Πολυξένη (ΠΕ01)

ΑΔΑ: 6ΝΡΤ46ΜΤΛΗ-6ΑΕ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού – Καραμήτσος Παναγιώτης (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 6ΔΜΣ46ΜΤΛΗ-ΛΦΔ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε άλλες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, και κάλυψη διδακτικών αναγκών της υπηρεσίας

ΑΔΑ: 6ΣΓΒ46ΜΤΛΗ-ΖΑΥ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Ρούφου Πολυξένη (ΠΕ01)

ΑΔΑ: ΨΘΓ746ΜΤΛΗ-9ΝΜ – Τροποποίηση της αριθμ. 4807/05-10-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με την ανάκληση της υπερωριακής απασχόλησης του ενός εκπαιδευτικού – Καραμήτσος Παναγιώτης (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: Ω3ΩΤ46ΜΤΛΗ-Η7Υ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Ψαρρή Βασιλική (ΠΕ03)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο