ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 2 Απρ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 6/2-4-2021

ΑΔΑ: ΨΨΩ746ΜΤΛΗ-7ΞΘ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπαφίτη Άννα (ΠΕ78)

ΑΔΑ: ΩΝ5846ΜΤΛΗ-8Σ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: 96ΔΗ46ΜΤΛΗ-Δ5Υ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Τσοκανάρη Κωνσταντίνα (ΠΕ02)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •