ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 13/05-05-2022

ΑΔΑ: ΨΘΙΓ46ΜΤΛΗ-Γ0Ψ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ανδρέου Ευαγγελία (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: ΨΔΤ246ΜΤΛΗ-Φ3Ρ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 9Υ5846ΜΤΛΗ-6Σ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Σολάκη Μελίνα (ΠΕ80)

ΑΔΑ: 943Ε46ΜΤΛΗ-ΟΧΕ – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού – Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΝΧΤ46ΜΤΛΗ-Μ4Φ – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού – Τζήμας Γεώργιος (ΠΕ02)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο